Алхимия на любовта

Алхимия на любовта е програма, насочена към реализация на жените в съответствие с индивидуалната ни природа. Основна задача в програмата е свързване с индивидуалния потенциал,  заложен във всеки  човек по рождение. Разбирането на индивидуалната същина означава опознаване и изразяване на  способностите, качествата и свойствата, определящи естеството на всеки един от нас.

Жената изначално се характеризира с цикличен порядък на съществуване, предопределен от наличието на сакрален съд – матката. Матричното пространство (матката) има възможност естествено да събира, натрупва и преобразува енергия ⇝ последователност от процеси, които са в основата на алхимичното изкуство.

Програма  „Алхимия на любовта“ е метод за:
 1. Изучаване на общите за всички жени закономерности на цикличния порядък на съществуване.
 2. Опознване на индивидуалните качества, свойства, дадености, с които е уникална всяка една от нас.

Програмата е построена по интегрален принцип и съчетава практики от различни традиции (даоистки, будистки, суфистки, индиански, авторски) и лекционен компонент, синтезиращ духовния и научен аспект по важни за всяка жена въпроси. Програмата включва 4 етапа. Всеки етап се характеризира с конкретна задача.

Етапи, задачи и стъпки:

I. Етап „Матрица“

Ценност ⇝ Истина

Свързване с архетипите ⇝ жрица и воин

Обединяване на противоположностите ⇝ светло и тъмно

Регулиране на чакрите ⇝ Аз съм (Муладхара=коренна) + Аз чувствам (Свадхиштхана=сакрална)

Цел ⇝ матката да се превърне в константен генератор на енергия

Основна задача ⇝ възстановяване на функцията на матката

 1. балансиране на маточната дейност и хормоналната активност
 2. обединяване на цялата енергийна структура на жената (всички вътрешни органи и външни съдове) по отношение на единния център (матката)
 3. синхронизиране на мозъчната с маточната дейност

На етап „Матрица“ се учим да пребиваваме пълноценно в себе си и опознаваме или въплъщаваме природата на истинския йогин или шаман.

II. Етап „Ключ“

Ценност ⇝ Любов

Свързване с архетипите ⇝ майка и дете

Обединяване на противоположностите ⇝ прозрение и илюзия

Регулиране на чакрите ⇝ Аз действам (Манипура=слънчев сплит) + Аз обичам (Анахата=сърдечна)

Цел ⇝ матаката + сърцето да се превърнат в константни генератори на енергия

Основна задача ⇝ отваряне на сърдечния център

 1. разблокиране на сърдечния център
 2. синхронизиране на сърцето и мозъка – единение между мисъл и чувство, идея и действие, логика и интуиция
 3. подхранване на духа

На етап „Ключ“ се учим да обичаме себе си и опознаваме или въплъщаваме природата на светците.

III. Етап „Лабиринт“

Ценност ⇝ Красота (мъдрост)

Свързване с архетипите ⇝ жрица и воин

Обединяване на противоположностите ⇝ нисше и висше

Регулиране на чакрите ⇝ Аз общувам (Вишудха=гърло) + Аз виждам (Аджна=междувеждие)

Цел ⇝ матката + сърцето + мозъка да се превърнат в генератори на енергия

Основна задача ⇝ разбиране на начина, по който работи женския мозъка

 1. запознаване с биологичната основа, предопределяща физиологичните промени в женския организъм и външното им проявление
 2. дешифроване на програми, имплицирани в несъзнаваното през постнаталния период (от 1-до-5 година)
 3. разбиране на модели на отношение и поведение, обусловени от семейната парадигма и социалната среда

На етап „Лабиринт“ се учим да разбираме себе си и опознаваме или въплъщаваме природата на мъдреца.

IV. Етап „Код“

Ценност ⇝ Щастие (себереализация)

Свързване с архетипите ⇝ кралица и самодива

Обединяване на противоположностите ⇝ успех и падение

Регулиране на чакрите ⇝ всички + Аз разбирам (Сахасрара=коронна)

Цел ⇝ синхронизиране и балансиране мжеду дейността на трите енергийни генератора (матка, сърце и мозък)

Основна задача ⇝ моделиране на изначалната структура

 1. акумулиране на енергия чрез усилване на индивидуалните качества и свойства
 2. генериране на енергия чрез преумножаване на изначалните дадености
 3. източник на енергиен ресурс се явява постоянното придобиване на знания и превръщането им в умения

На етап „Код“ се учим да развиваме себе си и опознаваме или въплъщаваме недуалистична природа ⇝ съвършенство (сидха).

Преминаването през четирите етапа води, като минимум, до оздравяване на тялото и разширяване съзнанието. Програма „Алхимия на любовта“ е път към себеактуализация.

Програмата е рожба на дългогодишни занимания с:

 • Изучаване на общите за всички жени закономерности на цикличния порядък на съществуване.
 • Странствания, посветени на изучаване културите на различни етнически общности
 • И съкровенното намерение да разбера:
 1. Коя съм?
 2. Накъде вървя?
 3. Каква е индивидуалната ми същина?
 4. Как да се развивам в съответствие със същността си?